• مشاوران علمی:
    دکتر الهام ملک زاده (پژوهش و تصحیح اسناد تاریخی)

مدیر مسئول


دکتر زهیر طیب گروه پژوهشی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران

زبان و ادبیات فارسی

سردبیر


دکتر بهمن نزهت گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

  • t.malmiruok.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر الهام ملک زاده پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر شیرزاد طایفی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی افضلی گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران

زبان و ادبیات عرب

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهادر باقری گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر نجمه درّی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر قدرت الله خیاطیان گروه ادیان و عرفان، دانشگاه سمنان

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر جمیله اخیانی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه زنجان

زبان و ادبیات فارسی