مقالات این نشریه در زمینه سازماندهی و توصیف منابع کهن (فهرست نگاری نسخ خطی)، به: - سازماندهی نسخ خطی و منابع کهن - استانداردهای توصیف نسخ خطی و منابع کهن - رویه ها و رویکردهای کتابخانه ها، موزه ها و آرشیوها به توصیف و سازماندهی نسخ خطی و منابع کهن - ویژگی های بومی و محلی بافت ایرانی – اسلامی به سازماندهی نسخ خطی و منابع کهن - مبانی و اصول فهرست نگاری نسخ خطی - بررسی شاخصهای فهرست نگاری تراز - نقد سازماندهی و توصیف (فهارس) نسخ خطی - سبک شناسی داده نگاری سازماندهی و توصیف (فهارس) نسخ خطی - شناسایی نمونه های خاص و معرفی آنها - گزارش تجارب جهانی در زمینه طبقه بندی و فهرست نگاری مخطوطات و در حوزه سند پژوهی به: - بررسی مدرکات و مدلول اسناد کهن - مطالعه سبک سندنگاری و متن اسناد - رفع تعارض اسناد و مطالعه موردی آنها - شناسایی جغرافیای اسناد کهن و زمینه های تخصصی وابسته به آن می پردازد.